Willkommen!

Unser Fachgebiet ist Teil des Instituts für Sprach- und Literaturwissenschaft im Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften der TU Darmstadt und wurde am 1. März 2006 gegründet. Wir beschäftigen uns mit Fragen zum Erwerb von Fremdsprachen aus den unterschiedlichsten Perspektiven: empirische Spracherwerbsforschung und Theoriebildung, Sprachenpolitik, Curriculumdiskussionen, Lehrerausbildung und Anwendungsaspekte. Dabei ist Deutsch als Zweit- und Fremdsprache einer unserer Hauptuntersuchungsgegenstände.

我们的学科于2006年3月1日成立,并隶属于达姆施塔特工业大学社会与历史科学系之下的语言文学学院。我们从不同的角度致力于外语习得的问题,诸如实证语言习得、理论建构、语言政策、课纲讨论、教学者培训和应用科学。而且德语作为第二语言和外语也是我们的主要课题之一。

Notre département a été fondé le 1er mars 2006 et fait partie de l’Institut de linguistique et littérature de la faculté des sciences sociales et d’histoire de l'Université Technique de Darmstadt. Nous travaillons sur l'apprentissage des langues étrangères dans différentes perspectives: recherches empiriques et théories de l'apprentissage des langues, politique linguistique, programmes scolaires, formation des enseignant/e/s, aspects de mise en pratique. L’objet principal de notre recherche est l’allemand comme langue étrangère et seconde.

Vårt specialområde är en del av institutionen för Språk- och litteraturvetenskap inom ämnesområdet Samhällsvetenskap och historia vid TU Darmstadt och grundades den 1 mars 2006. Vi sysslar med frågor om inlärning av främmande språk från flera olika perspektiv: empirisk forskning om språkförvärv och dess teori, språkpolitik, diskussioner om kursplaner, lärarutbildning och användningsaspekter. Här är tyska som andra- och främmande språk ett av de huvudsakliga föremålen för våra undersökningar.

O nosso departamento foi fundado no dia 1 de Março de 2006 e é parte do Instituto de Linguística e Literatura da faculdade de Ciências Sociais e História da Universidade Técnica de Darmstadt. Nos dedicamos às perguntas relacionadas com a aquisição de conhecimentos linguísticos desde diferentes perspectivas: investigações empíricas e teóricas da aprendizagem de línguas, a política linguística, programas escolares, formação de professore, assim como aspectos de utilização. O objecto principal da nossa investigação é o alemão como língua estrangeira e como segunda língua.

Մեր մասնաճյուղը Դարմշտադտի Տեխնիկական համալսարանի Հասարակական և պատմական գիտությունների ամբիոնի, Լեզվաբանության և գրականության ինստիտուտի մի մասն է կազմում և հիմնադրվել է 2006 թվականի մարտի 1-ին։ Մենք հետազոտում ենք օտար լեզվի յուրացման խնդիրները տարբեր տեսանկյուններից՝ լեզվի յուրացման փորձարարական ուսումնասիրություն և թեորիայի կազմում, լեզվական քաղաքականություն, ուսումնական ծրագրերի քննարկում, մանկավարժների կրթության և դրանց կիրառման ասպեկտներ։ Գերմաներենը ևս՝ որպես երկրորդ և օտար լեզու, մեր ուսումնասիրության հիմնական առարկաներից մեկն է։

Nuestro departamento fue fundado en marzo de 2006 y forma parte del Instituto de lingüística y literatura de la facultad de ciencias sociales de la Universidad Técnica de Darmstadt. Nos ocupamos de la adquisición de conocimientos lingüísticos desde diferentes perspectivas: investigaciones empíricas y teóricas del aprendizaje de idiomas, la política lingüística, programas escolares, formación de profesores, así como aspectos de utilización. El objeto principal de nuestra investigación es el alemán como lengua extranjera y como segunda lengua.

Наша област припада делу Института за језик и књижевност на одсеку за друштвене и историјске науке Техничког универзитета Дармштат. Одсек је поново основан 1. марта 2006. године. Бавимо се питањима која се тичу усвајања језика из најразличитијих перспектива: емпиријско истраживање усвајања језика и успостављања теорија, језичка политика, дискусије о наставном плану и програму, образовање наставника и аспекти примењености. При том је немачки као први усвојени језик после матерњег језика, као и немачки као страни језик наш главни предмет истраживања.

Naša oblast pripada djelu Instituta za jezik i književnost na odsjeku za društvene i historijske nauke Tehničkog univerziteta Darmštat. Odsjek je ponovo osnovan 1. Marta 2006. godine. Bavimo se pitanjima, koja se tiču usvajanja jezika iz najrazličitijih perspektiva: empirijsko istrazivanje usvajanja jezika i uspostavljanje teorija, jezička politika, diskusije o nastavnom planu i programu, obrazovanje nastavnika i aspekti primenjenosti. Pri tom je njemački kao prvi usvojeni jeziki posle maternjeg jezika, kao i njemački kao drugi strani jezik naš glavni predmet istraživanja.

Inser Fochgebiet isch a Toal vom Institut für Sproch- und Literaturwissenschoft im Fochbereich Gesellschofts- und Geschichtswissenschoften vun dor TU Darmstodt und isch in 1. März 2006 nui gegründet wordn. Mir beschäftign ins mit Frogen zum Fremdsprochenerwerb aus unterschiedlichen Perspektiven: empirische Sprocherwerbsforschung und Theoriebildung, Sprochenpolitik, Curriculumsdiskussionen, Lehrerausbildung und Unwendungsaspekte. Dorbei isch Deitsch als Zwoat- oder Fremdsproche uaner von insere Hauptuntersuchungsgegenstände.

رشته تخصصی ما به عنوان بخشی ازانستیتوبرای زبان و ادبیات, دررشته های تاریخ و علوم اجتماعی دردانشگاه فنی دارمشتات دراول ماه مارس ۲۰۰۶ بنیانگذاری شده است .ما مشغول تحقیق و بررسی سوالاتی درارتباط با یادگیری زبان خارجی ازچشم اندازهای گوناگون هستیم. یادگیری زبان به روش تجربی و آموزش تئوری, سیاست های زبانی , برنامه آموزشی , دوره آموزگاری وجنبه های کاربردی . افزون برآن , زبان آلمانی به عنوان دومین زبان خارجی موضوع اصلی مورد بررسی ما می باشد.

La nostra sezione fa parte dell’Istituto di linguistica e letteratura del dipartimento di scienze sociali e storiche dell’Università Tecnica di Darmstadt ed è stata fondata il 1° marzo 2006. Ci occupiamo dell’acquisizione delle lingue straniere da diverse prospettive: ricerca empirica e teorica dell’acquisizione delle lingue, politica linguistica, discussione dei curricula, formazione degli insegnanti e aspetti pratici di utilizzo. Oggetto principale della nostra ricerca è il tedesco come seconda lingua o lingua straniera.

Our team is part of the Institute of Linguistics and Literary Studies at the department of History and Social Sciences at TU Darmstadt since 1 March 2006. We work on questions of foreign language acquisition from a variety of perspectives: empirical language acquisition research, language acquisition theory, language policy, curriculum, teacher training, and questions of application. In all of this, German as a second and foreign language is our focal point.